top of page

Detajlregulering for Østjordet boligområde

Hensikten med planarbeidet har vært å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med inntil 15 boenheter, område for lek og uteoppholdsareal, avkjørsel, parkering og trafikkareal m.m. Et mål med prosjektet har vært å nå småbarnsfamilier og andre som ønsker leilighet på Hanstad, på Elverum. Gjennom grepet i planen har vi forsøkt å samle trafikkarealer på den ene siden, og lek- og oppholdsareal på den andre siden av bebyggelsen. Dette for å skape trafikksikre uteområder. Fra oppholdsarealene kan man krysse Henrik Wergelands veg, så har man tilgang til uteområder og lekeplasser på Hanstad barne- og ungdomsskole.


Comments


bottom of page