TJENESTER

ANKR rådgivning er et lite selskap med et bredt tilbud av tjenester. Vi bistår i ulike deler av prosessen med utvikling av eiendom, og løsninger for bedrifter. Vi bistår oppdragsgiver med innspill til kommuneplanprosesser, utarbeidelse av mulighetsstudier og reguleringsplaner, samt prosjektadministrasjon av byggeprosjekter for utomhusanlegg.

MULIGHETSSTUDIER

 

Arbeidet går ofte ut på å lete frem alternative tomter for lokalisering av en aktivitet, eller vurdering av en konkret tomts egnethet for bruk. I innledende fase gjør vi en overordnet vurdering av muligheter og potensielle utfordringer.

 

Ved et ønske om å gå videre med utviklingen av den konkrete tomten eller for vurdering av ulik lokalisering, setter vi sammen et team som gjør grundigere vurderinger. Dette gjøres enten som et forprosjekt før regulering, eller som en del av reguleringsarbeidet.

TRANSFORMERING AV EIENDOM

 

I eiendomsprosjekter kan det oppstå problemstillinger knyttet til deling, endring og tilpassing av eiendomsgrenser, samt fordeling av verdier mellom grunneiere.

 

Vi kan bistå i slike prosesser med å finne hensiktsmessig løsninger for å få en eiendomsstruktur som er tilpasset planen og det fremtidige utbyggingsprosjektet. Jordskifte er blant annet et verktøy, hvor vi kan bistå grunneier med å utforme et krav for jordskifteretten.

Ved å velge riktig fremgangsmåte, kan det skape gunstige løsninger for deg som kunde.

REGULERING

 

Vi bistår med utarbeidelse av reguleringsplaner, og har lang og god erfaring med dette – både områdereguleringer og detaljreguleringsplaner.

 

Vi administrerer anskaffelse av nødvendige spesialfag og grunnlagsrapporter for den enkelte regulering, samt utarbeider konsekvensutredninger. Vi gjennomfører prosesser etter Plan- og bygningsloven, og utarbeider forslag til reguleringsplan som sendes kommunen.

GRUNN- OG RETTIGHETSERVERV

I ulike situasjoner kan det oppstå behov for bistand til å akkvirere eiendom og rettigheter. Det offentlige bygger gjerne vei og infrastruktur på annen manns grunn, mens det private næringslivet kjøper eiendom fra private eller offentlige. 

 

Det kan i slike tilfeller oppstå behov for bistand for grunneierdialog og utforming av ulike avtaler, samt tinglysing.

 

  Vi har god erfaring innenfor grunn- og rettighetserverv i forbindelse med prosjekter i strømnettet.

PROSJEKTADMIN.

 

Vi utfører prosjektadministrasjon og oppdragsledelse gjennom styring av prosjekteringsfasen på vegne av byggherren. Vi administrerer prosessen, og knytter til oss nødvendig kompetanse for prosjektering av utomhusanlegg. Ta kontakt, så avklarer vi behovet for bistand.

STRØMNETTET

 

 

Etablering av strømnett er sterkt regulert av offentlige myndigheter, og i mange tilfeller må det søkes Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjon. 

Vi kan bistå nettselskaper med traséutredninger, forelegging, søknad om ekspropriasjon og utforming av konsesjonssøknader i samarbeid med nettselskapet. I veisaker hvor veimyndighet kan kreve strømnettet lagt om i tråd med vegloven, kan vi bistå med prosjektledelse og svare ut vedtak og brev.

Ved behov kan vi bistå med opplæring av ansatte.

© 2018 by ANKR rådgivning.